A+
A-

Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošas zemes un inženierbūves tirgus nomas maksas vērtēšana

Iepirkuma priekšmets: Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošas zemes un inženierbūves tirgus nomas maksas vērtēšana
Identifikācijas numurs: RD BV 2020/3
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 26 000,00 (divdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X