13 | 06 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 123, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 28.05.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-10802-nd (turpmāk – Lēmums) „Par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 123 Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 077 2103) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 15.06.2020. līdz 14.07.2020. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.07.2020. plkst. 17:30 Detālplānojuma teritorijā, Dzirciema ielā 123, sekojot izvietotajām norādēm un ievērojot distancēšanās drošības pasākumus.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemesgabala racionālu parcelāciju un paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Ar detālplānojuma projektu līdz 14.07.2020. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Portālā geolatvija.lv;
  3. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends);
  4. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās 9.00-13.00 (vizīti iepriekš piesakot pa tālr. 67105800).

Atsauksmes līdz 14.07.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas;
  3. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „Popova Legāts”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Layout 17”

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Detālplānojuma izstrādes vadītājas, Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Līgas Beilas, tālrunis 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties arī ar Detālplānojuma izstrādātāju Layou17 SIA (reģ. Nr. 40203071205), e-pasts: strancis@gmail.com.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X