13 | 06 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 02.06.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-11018-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0165) nodošanu publiskai apspriešanai”. Ar Būvvaldes 12.07.2020. lēmumu Nr. BV-20-14145-nd „Par detālplānojuma zemes vienībā Amoliņa ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0165) publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu” detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz sešām nedēļām.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 15.06.2020. līdz 28.07.2020. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22.07.2020. plkst. 17:30 Brīvības gatvē 455, Rīgā, kultūras centra “Berģi” mazajā zālē.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemesgabala parcelāciju un paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī piekļūšanas iespējas, vienlaikus nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Ar detālplānojuma projektu līdz 28.07.2020. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Portālā geolatvija.lv;
  3. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends);
  4. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās 9.00-13.00 (vizīti iepriekš piesakot pa tālr. 67105800).

Atsauksmes līdz 28.07.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas;
  3. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „Veralux Ehitus”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Arhitekta Edgara Bērziņa birojs”

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Detālplānojuma izstrādes vadītājas, Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Līgas Beilas, tālrunis 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties arī ar Detālplānojuma izstrādātāju SIA “Arhitekta Edgara Bērziņa birojs” (reģ. Nr. 40002009377) arhitektu Edgaru Bērziņu, e-pasts: edgars@aebb.lv, mob.tālr. 29137229.

Lēmums par publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu
Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X