28 | 12 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 18.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-28623-nd “Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) nodošanu publiskai apspriešanai” (turpmāk – Lēmums), Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ar Lēmumu tika noteikts no 29.12.2020. līdz 27.01.2021., vai līdz dienai, kas ir divas nedēļas pēc valstī izsludinātās ar Covid 19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas beigām.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta otro daļu gadījumos, ja detālplānojuma publiskā apspriešana uzsākta ārkārtējās situācijas laikā, tā klātienē turpināma ne mazāk kā divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, tai skaitā organizējot publiskās apspriešanas sanāksmi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.12.2020. rīkojuma Nr. 801 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 1.1. apakšpunktu ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim.
Ņemot vērā iepriekš minēto, detālplānojuma projekta zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā publiskās apspriešanas sanāksme pārcelta uz 09.02.2021. un, ņemot vērā, ka ar Lēmumu publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts līdz dienai, kas ir divas nedēļas pēc valstī izsludinātās ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas beigām, informējam, ka šobrīd Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiek līdz 21.02.2021. (ieskaitot).

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 29.12.2020. līdz 21.02.2021. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 09.02.2021. plkst. 17:30 VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, Rīgā (vestibilā).
Gadījumā, ja valstī noteiktās ārkārtas situācijas ierobežojumi vai ārkārtas situācija tiks pagarināta, attiecīgi tiks precizēts arī Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš un publiskās apspriešanas sanāksmes laiks, vieta vai norises forma. Tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, Būvvaldes mājaslapā un portālā geolatvija.lv.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot mūsdienīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, publiskās ārtelpas un teritorijas labiekārtojuma risinājumiem.

Ar detālplānojuma projektu līdz 21.02.2021. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Portālā geolatvija.lv;
  3. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends);
  4. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā (skatlogā izvietota planšete, kura apskatāma no Amatu ielas puses).

Atsauksmes līdz 21.02.2021. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Dokumentu saņemšanas telpā;
  3. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „Brīvības parks projekti”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Detālplānojuma izstrādes vadītājas, Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Olgas Borisevičas, tālrunis 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties arī ar Detālplānojuma izstrādātāju SIA “Grupa93”, Reģ. Nr. 50103129191 e-pasts: sarmite@grupa93.lv, mob.tālr. 29171134.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Paskaidrojuma raksts
Veiktās izpētes

Fontu izmērs
Kontrasts