29 | 03 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 18.12.2020. pieņēma lēmumu Nr. BV-20-28623-nd “Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310) nodošanu publiskai apspriešanai” (turpmāk – Lēmums), Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ar Lēmumu tika noteikts no 29.12.2020. līdz 27.01.2021., vai līdz dienai divas nedēļas pēc valstī izsludinātās ar Covid 19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas beigām.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 21. panta otro daļu, gadījumos, ja detālplānojuma publiskā apspriešana uzsākta ārkārtējās situācijas laikā, tā klātienē turpināma vēl vismaz divas nedēļas pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, tai skaitā organizējot publiskās apspriešanas sanāksmi.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.12.2020. rīkojuma Nr. 801 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 1.1. apakšpunktu ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā tika pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim. Saskaņā ar Ministru kabineta 05.02.2021. rīkojuma Nr. 74 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 1.1. apakšpunktu ārkārtējā situācija visā valsts teritorijā tika pagarināta līdz 2021. gada 6. aprīlim.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka ar Lēmumu publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts līdz dienai, kas ir divas nedēļas pēc valstī izsludinātās ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas beigām, Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana tika noteikta līdz  20.04.2021.
Likumā 18.03.2021. pieņemti grozījumi (stājās spēkā 25.03.2021.). Pamatojoties uz Likuma grozījumu 21. panta otrā daļas 2. punktu, detālplānojumam var organizēt publisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti) un saskaņā ar 21. panta trešās daļas 1. punktu, plānošanas reģioni un vietējās pašvaldības, organizējot publisko apspriešanu neklātienes formā (attālināti), ievēro minimālais publiskās apspriešanas termiņu – četras nedēļas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ar 26.03.2021. lēmumu Nr.BV-21-7275-nd “Par grozījumiem Rīgas pilsētas  būvvaldes 18.12.2020.  lēmumā  Nr. BV-20-28623-nd” Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts līdz 09.04.2021.(ieskaitot).

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 29.12.2020. līdz 09.04.2021. (ieskaitot).

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 07.04.2021. plkst. 17.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai videokonferencē, līdz 07.04.2021. plkst. 16.00 var reģistrēties šeit: https://forms.gle/UGTxts4TbkGuVors6,  vai nosūtīt pieteikumu uz e-pasta info@g93.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts videokonferences ielūgums.
Videokonferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē https://www.facebook.com/grupa93, kā arī sanāksmes laikā uzdot jautājumus zvanot uz tālruni +371 27373939.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot mūsdienīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, publiskās ārtelpas un teritorijas labiekārtojuma risinājumiem.

Ar detālplānojuma projektu līdz 09.04.2021. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Portālā geolatvija.lv;
  3. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends);
  4. Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā (skatlogā izvietota planšete, kura apskatāma no Amatu ielas puses).

Atsauksmes līdz 09.04.2021. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Dokumentu saņemšanas telpā;
  3. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „Brīvības parks projekti”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Detālplānojuma izstrādes vadītājas, Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Olgas Borisevičas, tālrunis 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties arī ar Detālplānojuma izstrādātāju SIA “Grupa93”, Reģ. Nr. 50103129191 e-pasts: sarmite@grupa93.lv, mob.tālr. 29171134.

Lēmums 1
Lēmums 2
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Paskaidrojuma raksts
Veiktās izpētes

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X