03 | 04 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1473) nodošanu publiskai apspriešanai

Rīgas pilsētas būvvalde 16.03.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-2339-ap (turpmāk – Lēmums) „Par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1473) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Ar Lēmumu Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 06.04.2020. līdz 08.05.2020. (ieskaitot), taču, saskaņā ar 25.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr. 119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.15.apakšpunktu un 07.05.2019. grozījumiem likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 39.panta 2.daļas 2.punktu publiskās apspriešanas termiņš pagarināms līdz 25.06.2020. (ieskaitot).

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 06.04.2020. līdz 25.06.2020. (ieskaitot).

Tiešsaistes videokonference par Detālplānojuma risinājumiem notiks 10.06.2020. plkst. 17.00. Videokonference notiks videokonferenču platformā zoom. Lai pieteiktos dalībai videokonferencē, līdz 09.06.2020. plkst. 17.00 jānosūta pieteikums uz e-pastu layout17sia@gmail.com.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.06.2020. plkst. 17:30 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā (sanāksmju zālē).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemesgabala racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.

Ar detālplānojuma projektu līdz 25.06.2020. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Portālā geolatvija.lv;
  3. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends);
  4. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās 9.00-13.00 (vizīti iepriekš piesakot pa tālr. 67105800).

Atsauksmes līdz 25.06.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai, ja nav iespējams izmantot citas atsauksmju iesniegšanas iespējas, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas;
  3. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Gadījumā, ja valstī noteiktā ārkārtas situācija tiks pagarināta, tad attiecīgi tiks pagarināts arī Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš. Tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, Būvvaldes mājaslapā un portālā geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: Evija Uškaura
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Arhitektu birojs ARTEKS” arhitekts Vilnis Šlars

Detalizētāku informāciju valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā var saņemt attālināti pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Līgas Beilas, tālrunis 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv. Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties arī ar detālplānojuma izstrādātāju arhitektu Vilni Šlaru, SIA “Arhitektu birojs ARTEKS”, reģ. Nr. 43603023763, Krišjāņa Barona iela 59/61, Rīga, LV-1001, e-pasts: vilnis@arteks.lv.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Paskaidrojuma raksts
Videoprezentācija par Detālplānojuma risinājumiem
Audio ieraksts no tiešsaistes videokonferences par Detālplānojuma risinājumiem

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X