17 | 09 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Balasta dambī 2 (62.grupa, 93.grunts, kadastra apzīmējums 0100 062 0137), Balasta dambja sarkanajās līnijās (62.grupa, 106.grunts, kadastra apzīmējums 0100 062 2125)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.09.2019. lēmumu Nr. 37, 1.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 5 bērzu ø 39/42, 34/32, 27, 51, 41 cm, 7 liepu ø 47, 33, 30, 30, 32, 35, 43 cm, 1 zirgkastaņas ø 53 cm, 3 ošlapu kļavu ø 13/15 (celma caurmērs 30 cm), 11/13/14 (celma caurmērs 45 cm), 23/17/20 cm, 1 kļavas ø 26 cm, 2 sudraba kļavu ø 27/16/13/21, 41/15/11/20 cm, 1 apses ø 40/42 cm, 4 papeļu ø 83, 54, 81, 47/39/55 cm un 2 vītolu ø 59/31, 35/26/35/36/28/34/24 cm ciršana Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un 2 balto apšu ø 22, 29 cm ciršana Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (62. grupa, 106. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2 ciršana.

Objekts – “”Preses nama” pārbūve par viesnīcu, biroju ēku un daudzfunkcionālu centru”.
Adrese – Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts, kadastra apzīmējums 0100 062 0137), Balasta dambja sarkanajās līnijās (62. grupa, 106. grunts, kadastra apzīmējums 0100 062 2125).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “ARHIS ARHITEKTI”; zemes īpašnieks – AS “PN Project”, Rīgas pašvaldība.

Saistībā ar “Preses nama” pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu paredzēts cirst 5 bērzus ø 39/42, 34/32, 27, 51, 41 cm, 7 liepas ø 47, 33, 30, 30, 32, 35, 43 cm, 1 zirgkastaņu ø 53 cm, 3 ošlapu kļavas ø 13/15 (celma caurmērs 30 cm), 11/13/14 (celma caurmērs 45 cm), 23/17/20 cm, 1 kļavu ø 26 cm, 2 sudraba kļavas ø 27/16/13/21, 41/15/11/20 cm, 1 apsi ø 40/42 cm, 4 papeles ø 83, 54, 81, 47/39/55 cm un 2 vītolus ø 59/31, 35/26/35/36/28/34/24 cm Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un 2 baltās apses ø 22, 29 cm Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (62. grupa, 106. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2.
Lai nodrošinātu nepieciešamo inženiertīklu pieslēgumus un ceļu drošību pieslēgumos pie ielām. Projekējamajā teritorijā plānots attīstīt un labiekārtot publisko ārtelpu, paredzot piekļuves izveidošanu līdz Zunda kanāla malai. Publiski pieejamā ārtelpa ietvers: centrālo laukumu, viesnīcas ēkas ieejas zonas priekšlaukumu, iekškvartāla ielas telpu, ārtelpu gar Krišjāņa Valdemāra ielu, multifunkcionāla rakstura ārtelpu un daudzfunkcionālā centra ar autostāvvietu ēkas jumta. Visa teritorijas ārtelpa plānota pēc apvienotās telpas (shared space) principa, kur transporta un gājēju plūsmas ir vienlīmeņa, nodalot tās ar bolardiem un akcentējot ar dažādiem iesegumu risinājumiem.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 17.09.2019. līdz 30.09.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.09.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “ARHIS ARHITEKTI”, kontaktpersonas Raimonda Saulīša, Rīgā, Kr.Barona ielā 31, tālr. 29145191.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X