15 | 10 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Slokas ielā 43 (64.grupa, 84.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.09.2019. lēmumu Nr. 38, 1.2.8. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 7 kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 25, 30, 61 cm, 5 bērzu ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 6 apšu ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 22, 59 cm un 1 gobas ø 17/17 (celma caurmērs 33 cm) ciršana.

Objekts – “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs – fiziska persona; zemes īpašnieks – fiziskas personas.

Saistībā ar plānoto daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves būvniecību paredzēts cirst 7 kļavas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 25, 30, 61 cm, 5 bērzus ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 6 apses ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 22, 59 cm un 1 gobu ø 17/17 (celma caurmērs 33 cm).
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā un (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija (J), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 26 liepas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.10.2019. līdz 04.11.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 04.11.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Pilsoņu ielā 6A, kontaktpersona Armands Francis, tālr. 26559514.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X