28 | 10 | 2019
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 94B (24.grupa, 15.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.09.2019. lēmumu Nr. 38, 1.2.15. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 vīksnu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 58 cm ciršana.

Objekts – “Garāžas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 94B (24. grupa, 15. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – fiziskas personas.

Saistībā ar plānoto garāžas jaunbūvi paredzēts cirst 2 vīksnas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 58 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētais zemesgabals atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas “Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz) saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, būvniecības laikā skartās teritorijas labiekārtošana.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 29.10.2019. līdz 11.11.2019. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 11.11.2019. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona Armands Francis, tālr. 26559514.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X