10 | 03 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, K. Valdemāra ielā 62 (24.grupa, 342.grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.03.2020. lēmumu Nr. 11, 1.2.17. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 2 ozolu ø 56, 82 cm, 1 zirgkastaņas ø 83 cm, 7 aso egļu ø 35, 35, 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 26, 25, 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 5 kļavu ø 41, 41, 31, 55, 31/30 cm, 2 bērzu ø 45, 51 cm ciršana.

Objekts – “Biroju ēku jaunbūve ar komercplatībām “The Pine””.
Adrese – Rīgā, K.Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Alojas biroji”.

Saistībā ar plānoto biroju ēkas jaunbūves ar komercplatībām būvniecību, paredzēts cirst 2 ozolus ø 56, 82 cm, 1 zirgkastaņu ø 83 cm, 7 asās egles ø 35, 35, 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 26, 25, 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 5 kļavas ø 41, 41, 31, 55, 31/30 cm, 2 bērzus ø 45, 51 cm.
Biroju ēka paredzēta kā pirmā šāda mēroga koka ēka Baltijā, kā arī nulles emisijas ēka ar 100 % atjaunojamu enerģijas resursu izmantošanu. Projektējamajā teritorijā plānots attīstīt un labiekārtot publisko ārtelpu, akcentējot vēsturisko Daugavas senkrastu. Paredzēts izveidot telpisku sasaisti ar esošo Valdemāra pasāžas publisko ārtelpu, kā arī samazināt mašīnu stāvvietu īpatsvaru iekškvartāla ielā.
Publiskā ārtelpa ietver: biroju ēkas ieejas zonas priekšlaukumu; labiekārtotu un apzaļumotu teritoriju visas iekškvartāla ielas telpas garumā; publiski pieejamu apzaļumotu iekšpagalmu no K. Valdemāra ielas puses.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētais zemesgabals atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas “Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz) saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.03.2020. līdz 24.03.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.03.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja pārstāvja SIA “ARHIS ARHITEKT” arhitekta Raimonda Saulīša, Rīgā, K. Barona ielā 31, iepriekš zvanot, tel. 29145191.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X