31 | 03 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.03.2020. lēmumu Nr. 13, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 156. grunts) 2 liepu ø 52, 34 cm, 1 ozola ø 64 cm, 1 kļavas ø 72 cm, Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7 1 kļavas ø 50 cm, 1 zirgkastaņas ø 35 cm, 2 liepu ø 72 cm ciršana.

Objekts – “Melnsila iela un Kapseļu ielas krustojuma pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 156. grunts), Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 9999. grunts, kadastra apzīmējums 0100 059 2047).
Koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departamenta pilnvarotā persona SIA “LIDL”; zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība, fiziska persona.

Saistībā ar plānoto ielu krustojuma pārbūvi paredzēts cirst Rīgā, Melnsila ielā 9 (59. grupa, 156. grunts) 2 liepas ø 52, 34 cm, 1 ozolu ø 64 cm, 1 kļavu ø 72 cm, Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7 1 kļavu ø 50 cm, 1 zirgkastaņu ø 35 cm, 2 liepas ø 72 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 31.03.2020. līdz 15.04.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.04.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Marijas ielā 15-17, kontaktpersona: Ilze Baumane, tālr. 28666564.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X