19 | 05 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Miera ielā 58A (26.grupa, 56.grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0018)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.03.2020. lēmumu Nr. 13, 1.2.9. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 35 cm, 1 liepas ø 35 cm ciršana.

Objekts – “Ēku Miera ielā 58A, Rīgā pārbūve atbilstoši Latvijas Kultūras Akadēmijas (t.sk. Kino/Foto muzeja, Nacionālās Filmu skolas) un radošo industriju biznesa inkubatora vajadzībām”.
Adrese – Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 56. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0018).
Koku ciršanas ierosinātājs – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”; zemes īpašnieks – Latvijas valsts, Finanšu ministrijas personā.

Saistībā ar ēku pārbūvi paredzēts cirst 1 kļavu ø 35 cm, 1 liepu ø 35 cm.
Tabakas fabrikas kvartālā paredzēta ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Kvartālu ir paredzēts pilnībā pārbūvēt: ēkas paredzētas Latvijas kultūras akadēmijas darbības nodrošināšanai, teritoriju paredzēs labiekārtot, veidojot apzaļumotus pagalmus ar ābeļdārzu, bērzu birzi un ķiršu dārzu.
Minēto koku vitalitāte ir ļoti zema, tie ir cietuši iepriekšējās būvniecības rezultātā. Kokus paredzēts nocirst, jo tie traucē ēkas pārbūvei – aug tieši blakus ēkai, un teritorijas infrastruktūras, piebraukšanas nodrošināšanai – gājēju, velobraucēju un autobraucēju kustības nodrošināšanai.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ar grozījumiem Plāna Nr. 3 “RVC un tā aizsardzības zonas Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 29 kokus un teritoriju papildinot ar krūmu un ziemciešu stādījumiem, kā arī izbūvējot zaļos jumtus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 19.05.2020. līdz 01.06.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 01.06.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas (dokumentu skapis pie Būvvaldes ieejas izvietots tikai valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā) vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja, arhitektu biroja NRJA, kontaktpersonas Līgas Jumburgas, tālr. 29345378.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X