14 | 12 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Jelgavas ielā 14 (50.grupa, 120.grunts), Jelgavas ielā 16 (50.grupa, 122.grunts), Jelgavas ielā 18 (50.grupa, 188.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.12.2020. lēmumu Nr. 50, 1.2.3. § publiskai apspriešanai tiek nodota 1 gobas ø 32 cm Rīgā, Jelgavas ielā 14 (50. grupa, 120. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0072), 1 bērza ø 40 cm, 1 blīgznas ø 30 cm Rīgā, Jelgavas ielā 16 (50. grupa, 122. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0073), 1 kļavas ø 20/20 cm, 2 liepu ø 38/29/25, 20 cm, 2 apšu ø 10/10 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm, 1 blīgznas ø 30 cm, 1 bērza ø 24 cm, 3 vītolu ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 11 (celma caurmērs 20 cm), 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 5 bērzu ø 26, 34, 24, 30, 26 cm, 1 papeles ø 83 cm un 3 baltalkšņu ø 24, 21/19, 20 cm Rīgā, Jelgavas ielā 18 (50. grupa, 188. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0074) ciršana.

Objekts – “Dienesta viesnīcas jaunbūve Rīgā, Jelgavas ielā 14, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves Rīgā, Jelgavas ielā 16, 18”.
Adrese – Rīgā, Jelgavas ielā 14 (50. grupa, 120. grunts), Jelgavas ielā 16 (50. grupa, 122. grunts), Jelgavas ielā 18 (50. grupa, 188. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Gaujas 8”.

Saistībā ar plānoto dienesta viesnīcas un divu dzīvojamo ēku būvniecību plānots cirst 1 gobu ø 32 cm Rīgā, Jelgavas ielā 14 (50. grupa, 120. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0072), 1 bērzu ø 40 cm, 1 blīgznu ø 30 cm Rīgā, Jelgavas ielā 16 (50. grupa, 122. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0073), 1 kļavu ø 20/20 cm, 2 liepas ø 38/29/25, 20 cm, 2 apses ø 10/10 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm, 1 blīgznu ø 30 cm, 1 bērzu ø 24 cm, 3 vītolus ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 11 (celma caurmērs 20 cm), 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 5 bērzus ø 26, 34, 24, 30, 26 cm, 1 papeli ø 83 cm un 3 baltalkšņus ø 24, 21/19, 20 cm Rīgā, Jelgavas ielā 18 (50. grupa, 188. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0074)
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju apbūves teritorija (J), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot vairāk kā 13 jaunus lapu kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.12.2020. līdz 30.12.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 30.12.2020. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ieceres projektētāja SIA “Arhitektu birojs Krasts”, Rīgā, Ģertrūdes ielā 77, kontaktpersona: Rihards Mundhens, tālr. 29664094.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X