26 | 01 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Andrejostas ielā 27 (11.grupa, 135.grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0079)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.12.2020. lēmumu Nr. 51, 1.2.10. § publiskai apspriešanai tiek nodota 2 liepu ø 56, 48 cm ciršana.

Objekts – “Ēkas pārbūve par biroju ēku”.
Adrese – Rīgā, Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts, kadastra apzīmējums 0100 010 0079).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “MĀCĪBU CENTRS ANDREJSALA”.

Saistībā ar plānoto ēkas pārbūves par biroju ēku būvniecību plānots cirst 2 liepas ø 56, 48 cm.
Koki atrodas tieši virs esošas siltumtrases kanāla un caurulēm (saskaņā ar topogrāfisko materiālu). Zemesgabala īpašnieks sev piederošo siltumtrasi infrastruktūras uzturēšanas ietvaros ir paredzējis atsegt un veikt siltumtrases cauruļu nomaiņu. Koki apdraud darbu veikšanu un to sakņu sistēma tiks neatgriezeniski bojāta, radot draudus koku nolūšanai.
Vizuāli novērojot, konstatēts, ka 1 liepa ø 56 cm ir ar izteikti līkumotu stumbru, izliekuma vietā konstatēts stumbra bojājums ar trupes pazīmēm, ilgtermiņā šī stumbra vieta var kļūt nenoturīga, jo vainaga masas svars nospriego izliekuma vietu. Savukārt liepa ø 48 cm ir bez būtiskiem ārējiem stumbra un vainaga bojājumiem, viegli līkumains stumbrs. Abām liepām vainagi veidojušies no divām “V“ veida asīm, kas ilgtermiņā nav veiksmīgs ašu savienojums. Liepas ø 56 cm ašu savienojuma vietā redzams sarētojums. Siltumtrases cauruļu nomaiņas darbus nav iespējams veikt bez koku nociršanas.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.01.2021. līdz 08.02.2021. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.02.2021. Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “MĀCĪBU CENTRS ANDREJSALA” Rīgā, Andrejostas ielā 29, kontaktpersona Ģirts Runis, tālr. 26494758, e-pasts: girts@landshape.lv.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X