28 | 05 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1408) un Mangaļsalas ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1511) nodošanu publiskai apspriešanai)

Rīgas pilsētas būvvalde 19.05.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-9950-nd (turpmāk – Lēmums) „Par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1408) un Mangaļsalas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1511) nodošanu publiskai apspriešanai un darba uzdevumu”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 01.06.2020. līdz 30.06.2020. (ieskaitot).

Tiešsaistes videokonference par Detālplānojuma risinājumiem notiks 10.06.2020. plkst. 17.00. Videokonference notiks videokonferenču platformā zoom. Lai pieteiktos dalībai videokonferencē, līdz 09.06.2020. plkst. 17.00 jānosūta pieteikums uz e-pastu layout17sia@gmail.com.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.06.2020. plkst. 17:30 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā (sanāksmju zālē).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot zemesgabala racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.

Ar detālplānojuma projektu līdz 30.06.2020. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Interneta mājaslapā rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Portālā geolatvija.lv;
  3. Detālplānojuma teritorijā (izvietots informatīvais stends);
  4. Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās 9.00-13.00 (vizīti iepriekš piesakot pa tālr. 67105800).

Atsauksmes līdz 30.06.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. Aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas portālā www.geolatvija.lv;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai, ja nav iespējams izmantot citas atsauksmju iesniegšanas iespējas, atstājot dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas;
  3. Visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Gadījumā, ja valstī noteiktā ārkārtas situācija tiks pagarināta, tad attiecīgi tiks pagarināts arī Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš. Tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, Būvvaldes mājaslapā un portālā geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „AP Vecrīga”
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Layout 17”

Detalizētāku informāciju valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā var saņemt attālināti pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Līgas Beilas, tālrunis 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete
Grafiskā daļa
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Paskaidrojuma raksts
Videoprezentācija par Detālplānojuma risinājumiem
Audio ieraksts no tiešsaistes videokonferences par Detālplānojuma risinājumiem

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X