30 | 10 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu saistībā ar attīstības ieceri zemes vienībā Jaunciema gatvē 263, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0316)

Lai noskaidrotu apkārtējo iedzīvotāju viedokli par attīstības ieceri zemes vienībā Jaunciema gatvē 263, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0316; turpmāk – Zemesgabala attīstības iecere), kā arī izlemtu jautājumu par detālplānojuma piemērošanu vai nepiemērošanu, Rīgas pilsētas būvvalde 20.10.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-22801-nd “Par atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu detālplānojuma zemes vienībai Jaunciema gatvē 263, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 113 0316) izstrādes uzsākšanai” (turpmāk – Lēmums).

Zemesgabala attīstības ieceres mērķis – palielināt Zemesgabalā esošā veikala telpas, izbūvējot piebūvi.
Zemesgabala attīstības ieceres ierosinātājs – SIA „RISE JE” (reģ. Nr. 40103228176).

Ar Lēmumu Zemesgabala attīstības ieceres publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.11.2020. līdz 30.11.2020. (ieskaitot).

Ar Zemesgabala attīstības ieceri no 02.11.2020. līdz 30.11.2020. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. interneta mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas anketas par Zemesgabala attīstības ieceri līdz 30.11.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”;
  2. sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā;
  3. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800).

Papildu informāciju var saņemt attālināti pie Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Līgas Beilas, tālrunis 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.

Lēmums
Aptaujas anketa
Zemesgabala attīstības ieceres priekšlikums
Ģenerālplāns

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X