30 | 10 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu saistībā ar attīstības ieceri zemes vienībā Mārsila ielā 58, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6298)

Lai noskaidrotu apkārtējo iedzīvotāju viedokli par attīstības ieceri zemes vienībā Mārsila ielā 58, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6298; turpmāk – Zemesgabala attīstības iecere), kā arī izlemtu jautājumu par detālplānojuma piemērošanu vai nepiemērošanu, Rīgas pilsētas būvvalde 20.10.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-20-8165-ap “Par atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu detālplānojuma zemes vienībai Mārsila ielā 58, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6298) izstrādes uzsākšanai” (turpmāk – Lēmums).

Zemesgabala attīstības ieceres mērķis – saglabāt Zemesgabalā esošajā dzīvojamajā mājā kafejnīcas telpas.
Zemesgabala attīstības ieceres ierosinātājs – Igors Tkačenko.

Ar Lēmumu Zemesgabala attīstības ieceres publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 02.11.2020. līdz 30.11.2020. (ieskaitot).

Ar Zemesgabala attīstības ieceri no 02.11.2020. līdz 30.11.2020. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. interneta mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas anketas par Zemesgabala attīstības ieceri līdz 30.11.2020. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”;
  2. sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā;
  3. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800).

Papildu informāciju var saņemt attālināti pie Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Līgas Beilas, tālrunis 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.

Lēmums
Aptaujas anketa
Zemesgabala attīstības ieceres priekšlikums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X