08 | 01 | 2019
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Dzīvojamās mājas ar sabiedrisko funkciju (ārstniecības rehabilitācijas centrs) jaunbūve K.Barona ielā 99B, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 04.01.2019. lēmumu Nr. BV-18-10094-ap, būvniecības ierosinātāji SIA “BN99” nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Dzīvojamās mājas ar sabiedrisko funkciju (ārstniecības rehabilitācijas centrs) jaunbūve K. Barona ielā 99B, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 027 2003.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 480. punktu: “Ja zemesgabals atrodas privātpersonas īpašumā, šajā zemesgabalā pieļaujama daudzdzīvokļu nama būvniecība, veicot paredzētās būves publisko apspriešanu un nodrošinot, ka ne mazāk kā 30% no daudzdzīvokļu nama stāvu platības tiek izmantoti atbilstoši publiskās apbūves teritorijā atļautajai izmantošanai”, būvniecības iecerei rīkojama būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “BN99”
Reģ. nr. 40103338635
K. Barona iela 99B, Rīga, LV-1012
Kontaktpersona: Reinis Raznačs, tālr.nr.: 29217737

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “GRAF X”
Reģ. nr. 40003158614
Brīvības iela 74-22A, Rīga, LV-1011
Projektētāja sertifikāta nr.: 1-00091
Kontaktpersona: Rūta Krūskopa, tālr.nr.: 67288736

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 09.01.2019. līdz 06.02.2019.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 16.01.2019. plkst. 17:30 Brīvības ielā 74-22A, Rīgā (2. stāvs).

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 06.02.2019. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  4. Būvniecības ieceres teritorijā K. Barona ielā 99B, Rīgā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 06.02.2019. iespējams iesniegt:

  1. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, apmeklētāju pieņemšanas laikā;
  3. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas lapa
Planšete
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X