14 | 07 | 2017
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēkas pārbūve par viesnīcu Noliktavas ielā 5, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 25.05.2017. lēmumu Nr. BV-17-6487-nd, būvniecības ierosinātājs SIA “N5” reģ. Nr. 40103479664, Elizabetes iela 2-522, Rīga, LV-1010, tel. 26465888, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Ēkas pārbūve par viesnīcu Noliktavas ielā 5, Rīgā” (kadastra apzīmējums 0100 010 00095).

Būvniecības ierosinātājs:
SIA “N5”
Elizabetes iela 2-522, Rīga, LV-1010
reģ. Nr. 40103479664
tel. 26465888

Ģenerālprojektētājs:
SIA “FortyFour”
reģ. Nr. 40103789315
būvkomers. Nr. 10104-R
Māliņu iela 11B, Mārupe
tel.: 29102898

Publiskas apspriešanas pamatojums

Būvniecības iecere paredz zemesgabalā Noliktavas ielā 5, Rīgā ar kadastra apzīmējumu 0100 010 0095 esošās ēkas (administratīvā ēka) atjaunošanu, mainot lietošanas veidu uz viesnīcu (klasifikācijas kods 121101). Atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk RVC AZ TIAN) grafiskajam pielikumam nekustamais īpašums Noliktavas  ielā 5, Rīgā atrodas centru apbūves teritorijā (JC1). RVC AZ TIAN 458.1. apakšpunkts nosaka, ka tikai veicot paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru var izvietot viesnīcu JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijā.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas termiņš noteikts no 20.07.2017. līdz 16.08.2017.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 08.08.2017. plkst. 18:00 ēkas Noliktavas ielā 5, Rīgā 1. stāva telpās (stūra ieeja).

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 16.08.2017. iespējams:
1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv v sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
4. Elizabetes ielā 2-516.kab, darba dienās darba laikā.

Atsauksmes līdz 16.08.2017. iespējams iesniegt:
1. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā (tālr. 67105800, 67012889), apmeklētāju pieņemšanas laikā;
3. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“.

Lēmums
Planšete
Aptaujas anketa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X