12 | 07 | 2017
A+
A-

Paziņojums par būvniecības ieceres „Ēku pārbūve Tērbatas ielā 7, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 2017.g 13. jūnija lēmumu Nr.BV-17-5008-ap, būvniecības ierosinātājs SIA “KMI Invest” Reģ. Nr. 40103789315, Miesnieku iela 13, Rīga, LV-1050, tel. +371 20 209 784, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Ēku pārbūve Tērbatas ielā 7”, zemesgabala kadastra Nr. 1000210040.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “KMI Invest”
Miesnieku iela 13, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 40103789315
tel. +371 20 209 784

Ģenerālprojektētājs:

SIA “FortyFour”
reģ. Nr. 40103789315
būvkomers. Nr. 10104-R
Māliņu iela 11B, Mārupe
tel.: 29102898

Publiskās apspriešanas pamatojums:

Būvniecības iecere paredz zemesgabalā Tērbatas ielā 7, Rīgā ar kadastra apzīmējumu 0100 021 0040 esošo ēku (dzīvojamā funkcija ar komerctelpām) lit.001, lit.002 un lit.003 atjaunošanu, ēkai lit.003 saglabājot esošo lietošanas veidu (klasifikācijas kods 11221004), bet ēkām lit.001 un lit.002 mainot lietošanas veidu uz apartamentu viesnīcu (klasifikācijas kods 12110101). Atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) grafiskajam pielikumam nekustamais īpašums Tērbatas ielā 7, Rīgā atrodas centru apbūves teritorijā (JC1). RVC AZ TIAN 458.1. apakšpunkts nosaka, ka tikai veicot paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru var izvietot viesnīcu JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijā.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 20.07.2017. līdz 16.08.2017.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 03.08.2017. plkst. 17:00 „Birojnīca” telpās, Berga Bazārā, Dzirnavu ielā 84 k-2, Rīgā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 16.08.2017. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā https://pasvaldiba.riga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes līdz 16.08.2017. iespējams iesniegt:

  1. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
  2. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā (tālr. 67105800, 67012889), apmeklētāju pieņemšanas laikā
  3. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Lēmums
Anketa
Planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X