30 | 05 | 2014
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 15.05.2014. lēmumu Nr. BV-14-278-ls apstiprināts detālplānojums teritorijai pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 123 2181, 0100 123 2180, 0100 123 2182).

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

Lēmums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X