07 | 12 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Dzirciema ielā 44, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 29.11.2018. lēmumu Nr. BV-18-184-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 065 0035), Rīgā.

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts un TIAN
Grafiskā daļa(zip)

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X