21 | 11 | 2013
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Spulgas ielu, Graudu ielu un Valdeķu ielu kadastra apzīmējums 01000790375, Rīgā

Rīgas pilsētas būvvalde 2013.gada 1.novembrī  ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-13-11631-nd „Lēmums par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu datālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (kadastra apzīmējums 01000790375, platība 1.7724 ha).

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – jaukta apbūve ar dzīvojamo funkciju teritorija (J).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, atļaujot tirdzniecības centra, autostāvvietu un kafejnīcas izvietošanu zemes vienībā, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Andra Valaine. Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Kubs”.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei līdz 2013.gada 20.decembrim rakstveidā var iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā pieņemšanas laikos – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 10.00 – 19.00, otrdienās, trešdienās plkst. 9.00 – 16.00 un piektdienās plkst. 9.00 – 14.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, un visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas pilsētas būvvaldei). Kontakttālrunis: 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv.

Darba uzdevums
Detālplānojuma robeža
Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X