15 | 11 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 01.08.2018.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs nodrošina publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un sagatavo ziņojumu par priekšlikumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 29.11.2018, plkst. 17:30 Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā, Rīgā.

Saņemto atzinumu un priekšlikumu apkopojums pieejams detālplānojuma izstrādātāju, SIA “Grupa93”, mājaslapā www.grupa93.lv.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāja SIA „Grupa93” projektu vadītāju Kristīni Casno (e-pasts: kristine@grupa93.lv) vai zvanīt uz uzņēmuma biroja tālruni – 27373939.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X