06 | 04 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Endzelīna ielā 32A, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 23.02.2017. pieņēma lēmumu Nr.BV-17-2583-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Jāņa Endzelīna ielā 32A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 076 0803) 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 06.03.2017. līdz 03.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 22.03.2017. plkst. 17:30, Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, 24.04.2017. plkst. 17:30.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Pils M” (tālr. 20222068, e-pasts: birojs@pilsarhitekti.lv).

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X