17 | 05 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 003 0087) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 07.03.2017. pieņēma lēmumu Nr. BV-17-3060-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībai Kalēju ielā 64/66, Rīgā nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 21.03.2017. līdz 18.04.2017. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 29.03.2017. plkst. 17:30, Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 25.05.2017. Riga Palace Hotel konferenču zālē, Minsterejas ielā 8/10, Rīgā, plkst. 17:30.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Legzdiņš un partneri” reģ. Nr. 40103782571, Nīcgales ielā 12–96, Rīgā, LV-1035, e-pasts: info@legzdinsunpartneri.lv, tālr. 67224522.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X