15 | 08 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 2018. gada 19. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-5162-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Turaidas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 070 0026) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 03.05.2018. līdz 31.05.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 09.05.2018.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 28.08.2018, plkst. 17:30 Brīvības gatvē 275, Rīgā, LV-1006.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Layout 17”, e-pasts: strancis@gmail.com, tālr. nr. 20027919.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X