11 | 11 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde 20.09.2016. pieņēma lēmumu Nr. BV-16-12646-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 03.10.2016.-30.10.2016. notika detālplānojuma projekta zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1589) publiskā apspriešana, savukārt 20.10.2016. plkst. 17:00,Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Ievērojot augstāk minēto, Būvvalde informē, ka publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju  atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības ielā 21, Rīgā 2016. gada 24. novembrī, plkst.18:30.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa 93” projektu vadītāju Ritu Beikmani-Modniku (tālr. 67217043, e-pasts: rita@grupa93.lv).

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X