03 | 07 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 24.04.2015. pieņēma lēmumu Nr. BV-15-5625-nd „Par detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā nodošanu publiskajai apspriešanai”. Laika posmā no 11.05.2015. līdz 07.06.2015 notika detālplānojuma projekta zemes vienībām Trijādības ielā 5, Rīgā publiskā apspriešana un 04.06.2015. plkst. 17:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu zālē tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Pamatojoties uz augstāk minēto, SIA „METRUM” informē, ka publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas apspriežu zālē 2015. gada 16. jūlijā plkst.17:00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „METRUM” projektu vadītāju Māru Kalvāni (tālr. 67860302, e-pasts: mara.kalvane@metrum.lv).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X