16 | 01 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Ulbrokas iela b/n (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

Rīgas pilsētas būvvalde 08.12.2016. bija pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-16812-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Ulbrokas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 2879) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 19.12.2016.-17.01.2016. notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 06.01.2017. plkst. 17:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, Rīgā, tika organizēta  publiskās apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Pamatojoties uz augstāk minēto, SIA „Grupa93” informē, ka publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju  atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkas telpās , Salnas ielā 8, Rīgā, 2017. gada 31.janvārī,  plkst.17:00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93″ projektu vadītāju Sarmīti Lesiņu (tālr. 29171134, e-pasts: sarmite@grupa93.lv.).

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X