20 | 08 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0165) apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 12.08.2021. lēmumu Nr. BV-21-18934-nd apstiprināts detālplānojums zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 128 0165).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Lēmums 1
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa
Pārskats

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X