05 | 03 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1406) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu 

Rīgas pilsētas būvvalde 01.03.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-3231-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1406) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, nosakot plānotās apbūves, trīsstāvu dzīvojamo māju kompleksa, izvietojumu un paredzot atbilstošas infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma ierosinātājs – AS „Baltic International Bank”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Olgas Borisevičas (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv

Lēmums  darba uzdevums

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X