07 | 08 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 05.07.2017. bija  pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-_ 17094-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Maskavas ielā 188, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0068) un Maskavas ielā 192, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 0070) nodošanu publiskai apspriešanai”. Laika posmā no 2017.gada 12.jūlija  līdz 8.augustam notika detālplānojuma projekta publiskā apspriešana un 1.augustā plkst. 17:30 Rīgas pilsētas Pumpura pamatskolā tika organizēta publiskas apspriešanas sanāksme.

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114. punkts nosaka, ka pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 22.08.2017. plkst. 17:30 Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā, Maskavas ielā 197.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93”, kontaktpersonas tālr. 29171134

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X