29 | 06 | 2017
A+
A-

Paziņojums par koka ciršanas un būvniecības ieceres „Daudzstāvu biroju ēkas jaunbūve Miera ielā 1, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 2017. gada 25.maija lēmumu Nr. BV-17-4479-ap, būvniecības ierosinātājs SIA “VAĻŅU 1”, Reģ.nr. 40003978872, Vaļņu iela 1 (6.stāvs), Rīga, LV-1050, tālrunis +371 26476721, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzstāvu biroju ēkas jaunbūve”, zemesgabala kadastra Nr. 0100 023 0099.

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Atklāta arhitektūras konkursa rezultātā 1. vietu ieguvis piedāvājums ar šādām atkāpēm no normatīviem (saskaņotas RVC SAP, VKPAI, RPBV, LAS):

1) Pieļautas atkāpes no augstuma normatīviem. Dzegas augstums pārsniedz 21,3 m – paredzēts vietējas nozīmes pilsētbūvniecisks akcents, kas ir ne tikai kā augstuma izcēlums, bet arī pilda funkcionālu lomu.
2) Pamatojoties uz RVC AZ TIAN 303. Punktu, pieļauta atkāpe noteiktajiem pagalma noteikumiem.
3) Pamatojoties uz RVC AZ TIAN 2.18.3. punktu, fasādēs pret Miera ielu un Šarlotes ielu veidota atkāpes būvlaide. Atkāpes būvlaide ir veidota 1,5 m platumā, kas nodrošina arī tramvaja pieturas ērtāku funkcionalitāti.

Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, kas RVC SAP padomes 290. sēdē 1. martā atbalstīts no visiem klātesošajiem padomes locekļiem.

KOKA CIRŠANAS PAMATOJUMS
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 29.05.2017. sēdes protokols Nr.22,1.2.5.§.

KOKA CIRŠANAS IEMESLS
Plānota daudzstāvu biroju ēkas jaunbūves būvniecība. Ieceres īstenošanas laikā paredzēts cirst vienu koku: āra bērzs ∅49cm.

BŪVNIECĪBAS UN KOKA CIRŠANAS IEROSINĀTĀJS:
SIA “VAĻŅU 1”, reģ. Nr. 40003978872, Vaļņu iela 1 (6.stāvs), Rīga, LV-1050

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS UN AUTORS:
SIA “Lauder Architects”, Reģ.nr. 40203019924, Būvkomersanta Nr. 13474, Purva iela 13, Rīga, LV-1007, kontakttālrunis 26476721

Publiskās apspriešanas termiņš no 04.07.2017. līdz 01.08.2017.

 

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 12.07.2017. plkst. 17:30 Rīgas 49. vidusskolā Krišjāņa Valdemāra ielā 65, Rīgā.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri un plānoto koka ciršanu līdz 01.08.2017. iespējams:

1) Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, darba dienās darba laikā;
2) Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā, Rīgā, Amatu ielā 4, 320. kab., apmeklētāju pieņemšanas laikā: pirmdienās, ceturtdienās: 14.00 – 18.00, (tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv);
3) Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
4) Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā https://pasvaldiba.riga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
5) Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
6) pie koka ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas Kārļa Laudera Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 71-1a, tālr. 26476721.

Atsauksmes līdz 01.08.2017. iespējams iesniegt:

1) jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800);
2) Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā (tālr. 67105800, 67012889), apmeklētāju pieņemšanas laikā:
pirmdienās, ceturtdienās 10.00-19.00;
otrdienās, trešdienās 9.00-16.00;
piektdienās 8.00-14.00;
3) jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā;
4) elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā https://pasvaldiba.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas ieteikumu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par koka ciršanas publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Lēmums
Aptaujas anketa
Planšete Nr. 1
Planšete Nr. 2
Planšete Nr. 3
Planšete Nr. 4

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X