27 | 01 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu” Ausekļa ielā 22, Rīgā

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 27. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-519-ap par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei „Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu” Ausekļa ielā 22, Rīgā (kadastra Nr. 0100 011 0036).

Atbilstoši 07.02.2006. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) grafiskajam pielikumam nekustamais īpašums atrodas centru apbūves teritorijā (JC1), kur atbilstoši šo RVC AZ TIAN 458.1. apakšpunktam viesnīcu var izvietot tikai veicot paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru.

Būvniecības ierosinātājs: AS „Granat”.

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012828, e-pasts: edgars.butans@riga.lv

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X