19 | 01 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei „Koksnes biomasas katlumāja” Ganību ielā 40B (14. grupa, 2082. grunts)

Rīgas pilsētas būvvalde 2016. gada 15. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-16-766-nd par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei „Koksnes biomasas katlumāja” Ganību ielā 40B, Rīgā (kadastra Nr. 0100 014 2082).

Būvniecības iecere paredz koksnes biomasas katlu mājas būvniecību ar maksimālo augstumu 20 m, ēkas novietnē ievērojot 6 m būvlaidi no Ganību dambja sarkanās līnijas. Būves galvenais lietošanas veids saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” noteikts atbilstoši CC klasifikatora 1251 plānotajai darbībai. 25.11.2015. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde izsniegusi tehniskos noteikumus Nr. RII5TN0472.

Būvniecības iecere atbilst Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – RTIAN) 273.1., 293.2. apakšpunktā noteiktajai atļautajai izmantošanai. Vienlaicīgi RTIAN 458. punkts nosaka, ka jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā, kurā ir esoša ražošana vai infrastruktūra, kas ir piemērota ražošanas funkcijai, atļauta būvju izmantošana un jaunu būvju būvniecība vieglās ražošanas vajadzībām, bet jaunu būvniecību vai rekonstrukciju, kuras rezultātā tiek palielināta esošo būvju platība, var veikt, ja ir veikta paredzētās būves publiskā apspriešana.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6. punktu būvniecības ieceres publisko apspriešanu uzsāk divu mēnešu laikā pēc lēmuma par publiskas apspriešanas nepieciešamību pieņemšanas.

Būvniecības ierosinātājs: SIA „ Eco Energy Riga”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012828, e-pasts: edgars.butans@riga.lv

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X