23 | 12 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publiskas apspriešanas nepieciešamību būvniecības iecerei Pērnavas ielā 46-2, Rīgā

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 17. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-18535-nd par nepieciešamību organizēt publisku apspriešanu būvniecības iecerei „Dzīvojamās ēkas pārbūve par biroja ēku” Pērnavas ielā 46-2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 036 0004 002).

Atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 2.43. punktam biroja ēka ir komerciāla rakstura objekts. RVC AZ TIAN 483.8.1. apakšpunkts nosaka, ka tikai veicot paredzētās būves publiskās apspriešanas procedūru dzīvojamās apbūves teritorijā var izvietot komerciāla rakstura objektu iekšpagalma esošajā apbūvē izvietotā objektā, kura kopējā platība nedrīkst pārsniegt 1000 m².

Būvniecības ierosinātājs: SIA „Mikrotīkls”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012828, e-pasts: edgars.butans@riga.lv

Lēmums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X