21 | 01 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.01.2020. lēmumu Nr. 1., 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 bērza ø 34 cm, 1 ošlapu kļavas ø 40/26 cm, 1 kļavas ø 85 cm un 6 liepu ø 23, 32, 35, 35, 37, 40 cm ciršana.
Objekts – “Dzīvojamās mājas jaunbūve”.
Adrese – Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “Kvadrum”.

Saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi paredzēts cirst 1 bērzu ø 34 cm, 1 ošlapu kļavu ø 40/26 cm, 1 kļavu ø 85 cm un 6 liepas ø 23, 32, 35, 35, 37, 40 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.
Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts veikt apzaļumošanu, iestādot 6 kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.01.2020. līdz 03.02.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.02.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320. kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Valguma ielā 4A-1, kontaktpersona Didzis Pētersons, tālr. 29138664.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X