15 | 11 | 2016
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 46. grunts), Bebrenes ielas sarkanajās līnijās (123. grupa, 9002. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2252)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 07.11.2016. lēmumu Nr. 45, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 12 liepu ø 12/13/16/21, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16/16/24, 17/25, 20, 22, 23, 24/27, 25, 26, 37, 40 cm, 25 priežu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 23, 28, 29, 29, 31, 31, 31, 31, 31/32, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 42, 43, 44, 46 cm,
2 blīgznu ø 28, 33 cm, 25 kļavu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/17 (celma caurmērs 26 cm), 16/19 (celma caurmērs 28 cm), 17/21, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/21, 20, 23, 26, 26/28, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30/31, 31, 44 cm, 1 ozola ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 1 priedes ø 35 cm, 1 zirgkastaņas ø 20 cm ciršana.

Objekts – “Brekšu ielu rekonstrukcijas tehniskais projekts (Biķernieku iela no Dīvajas ielas līdz Bebrenes ielas pie Nr. 218, Dīvajas iela, Ezernieku iela, Sinoles iela, Bebrenes iela)”.
Adrese – Rīgā, Biķernieku ielas sarkanās līnijas (123. grupa, 46. grunts), Bebrenes ielas sarkanās līnijas (123. grupa, 9002. grunts), zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 123 2252.
Zemes īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība; koku ciršanas ierosinātājs – Rīgas domes Satiksmes departaments.

Saistībā ar transorta infrastruktūras izbūvi paredzēts cirst 12 liepas ø 12/13/16/21, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16/16/24, 17/25, 20, 22, 23, 24/27, 25, 26, 37, 40 cm, 25 priedes ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 23, 28, 29, 29, 31, 31, 31, 31, 31/32, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 42, 43, 44, 46 cm, 2 blīgznas ø 28, 33 cm, 25 kļavas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 14/17 (celma caurmērs 26 cm), 16/19 (celma caurmērs 28 cm), 17/21, 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19/21, 20, 23, 26, 26/28, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30/31, 31, 44 cm, 1 ozolu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 1 priedi ø 35 cm, 1 zirgkastaņu ø 20 cm.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 15.11.2016. līdz 29.11.2016. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.11.2016. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                     10.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                  10.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi “Sabiedrības līdzdalība” šeit.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “BRD projekts” Rīgā, Valguma ielā 5, kontaktpersona Kristaps Lizdiks, tālr. 27562566.

Aptaujas lapa
Publiskā apsriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X