11 | 02 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59.grupa, 150.grunts), Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59.grupa, 2047.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.02.2020. lēmumu Nr. 6, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) 4 liepu ø 38, 44, 58, 31/37 cm,  2 ošlapu kļavu ø 12 (celma caurmērs 21 cm), 14 cm (celma caurmērs 21 cm) cm un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59.grupa 2047.grunts) 4 liepu ø 38, 29, 36, 39 cm ciršana.

Objekts – “Tirdzniecības ēkas jaunbūve un ēkas Nr. 002 pārbūve”.
Adrese – Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts), Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 2047. grunts).
Koku ciršanas ierosinātājs un zemes īpašnieks – SIA “BURDEKS”.

Saistībā ar plānoto būvniecību paredzēts cirst Rīgā, Kalnciema ielā 38 (59. grupa, 150. grunts) 4 liepas ø 38, 44, 58, 31/37 cm,  2 ošlapu kļavas ø 12 (celma caurmērs 21 cm), 14 cm (celma caurmērs 21 cm) cm un Rīgā, Melnsila ielas sarkanajās līnijās (59.grupa 2047.grunts) 4 liepas ø 38, 29, 36, 39 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir JAUKTAS APBŪVES TERITORIJA AR DZĪVOJAMO FUNKCIJU, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 11.02.2020. līdz 24.02.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 24.02.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās: 9.00 – 19.00
Otrdienās: 9.00 – 16.00
Trešdienās: 9.00 – 16.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja Rīgā, Marijas ielā 15-17, kontaktpersona: Ilze Baumane, tālr. 28666564.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X