25 | 11 | 2015
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts), u.c

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.10.2015. lēmumu Nr. 42, 1.2.4. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 8 ozolu ø 54, 37, 37/37, 42/38, 56, 62, 75, 30 cm, 13 zirgkastaņu ø 29, 42, 35, 30/33, 29/43/32, 24, 30/22/35/29, 40, 30, 18/25/20/22/23, 31, 32/23, 23/21/12 cm, 2 vīksnu ø 29/29/24, 28/44 cm, 1 melnalkšņa ø 42/38 cm, 3 baltalkšņu ø 23/21/23/21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3, 1 blīgznas ø 21/22 cm, 1 kļavas ø 20/20 cm, 14 melnalkšņu ø 30, 30, 35, 40, 30, 40/45, 40, 40, 40, 47, 40, 40, 25, 35 cm, 1 oša ø 25 cm, 3 ošlapu kļavu ø 20, 35, 40 cm, 1 ievas ø 34/25/20/10/10 cm, 7 vītolu ø 35, 50, 50, 40, 25, 35/35/35, 25 cm Rīgā, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts) un 13 vītolu ø 25, 25, 30, 40, 25, 35, 15/30, 60, 40/30/30, 25, 40/40, 50, 50 cm Rīgā, Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 2029. grunts) ciršana, Lucavsalas un Laivu ielas posmu rekonstrukcijai.

  Objekts – „Lucavsalas un Laivu ielas posmu rekonstrukcija”.
  Adrese – Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts), Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 2029. grunts).
  Zemes īpašnieks – Rīgas domes Īpašuma departaments.

Saistībā ar Lucavsalas un Laivu ielas posmu rekonstrukciju paredzēts cirst 8 ozolus ø 54, 37, 37/37, 42/38, 56, 62, 75, 30 cm, 13 zirgkastaņas ø 29, 42, 35, 30/33, 29/43/32, 24, 30/22/35/29, 40, 30, 18/25/20/22/23, 31, 32/23, 23/21/12 cm, 2 vīksnas ø 29/29/24, 28/44 cm, 1 melnalksni ø 42/38 cm, 3 baltalkšņus ø 23/21/23/21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3, 1 blīgznu ø 21/22 cm, 1 kļavu ø 20/20 cm, 14 melnalkšņus ø 30, 30, 35, 40, 30, 40/45, 40, 40, 40, 47, 40, 40, 25, 35 cm, 1 osi ø 25 cm, 3 ošlapu kļavas ø 20, 35, 40 cm, 1 ievu ø 34/25/20/10/10 cm, 7 vītolus ø 35, 50, 50, 40, 25, 35/35/35, 25 cm Rīgā, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts) un 13 vītolus ø 25, 25, 30, 40, 25, 35, 15/30, 60, 40/30/30, 25, 40/40, 50, 50 cm Rīgā, Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 2029. grunts).

Transporta infrastruktūras projekta ietvaros paredzēts atjaunot Lucavsalas ielu un Laivu ielu to sarkanajās līnijās. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt ietves gar abām ielas malām, kā arī atjaunot ceļa braucamo daļu ar asfalta seguma izbūvi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.11.2015. līdz 08.12.2015.Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 08.12.2015. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas SIA “Tiltprojekts”, Rīgā, Pūces ielā 49-40C (iepriekš piesakoties), kontaktpersona Jānis Zaļaiskalns, tālr. 29483706.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X