07 | 10 | 2013
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.09.2013. lēmumu Nr.37 1.3.1.§, publiskai apspriešanai tiek nodota 4 zirgkastaņu  ø 27, 34, 38, 38 cm un 2 parasto priežu ø 17/17 (pie celma ø 30 cm), 17 (pie celma ø 23 cm) cm ciršana, kas paredzēta objekta „Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana” Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts) realizācijas ietvaros.

  Objekts – „Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana”.
  Adrese – Rīga, Slokas iela b/n (80.grupa, 334.grunts).
  Zemes īpašnieks – RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”.

Projekts paredz Sudrabkalniņa pieminekļa kompleksa rekonstrukciju, maksimāli atjaunojot apstādījumus atbilstoši to autoru sākotnējai iecerei un padarot to vizuāli pieejamu, kā arī atjaunojot pieminekļa pilsētbūvniecisko nozīmību. Paredzēts renovēt ietvju, laukumu un kāpņu segumu un atjaunot mazās arhitektūras formas. Stādījumi iespēju robežās tiek veidoti saskaņā ar A.Zeidaka metu un to forma plānā simboliski iezīmē fortifikācijas bastiona elementus, jo piemineklis simbolizē pēdējo aizsardzības vietu. Lai atjaunotu pieminekļa un kompleksa uztveri no Slokas ielas un Kurzemes prospekta puses, nepieciešams likvidēt vairākus apmēram pirms 40 gadiem speciāli piemiņas vietas aizsegšanai iestādītus kokus. Šie koki aizsedz skatu gan galveno uzeju, gan uz pieminekli, kas ir pilnīgā pretrunā ar piemiņas vietas sākotnējo ieceri. Tāpat nepieciešams arī likvidēt dažus nekoptus, pāraugušus vai gadu gaitā nejauši ieaugušus kokus, to vietā veidojot jaunus stādījumus atbilstoši apstādījumu autora iecerei.

Publiskā apspriešana nepieciešama sekojošu kokus izciršanai: 4 zirgkastaņas ø 27, 34, 38, 38 cm un 2 parastās priedes ø 17/17 (pie celma ø 30cm), ø 17 (pie celma ø 23cm) Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts).

Pārējiem plānā uzrādītajiem izcērtamajiem kokiem un krūmiem likumdošanā paredzētajā kārtībā nav nepieciešama publiskā apspriešana, jo to celma diametrs ir mazāks par 20 cm.

Projekta realizācijas gaitā ir paredzēta arī atsevišķu koku vainagu sakopšana un zaru apzāģēšana, pieaicinot sertificētus arboristus (kokkopjus).

Pēc pilnvērtīgas pieminekļa teritorijas un apstādījumu rekonstrukcijas ieguvums pilsētas iedzīvotājiem būs estētiski sakopta teritorija, publiski pieejama visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kas ir gatava un ir atjaunota nozīmīgu piemiņas pasākumu norisei.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 08.10.2013. līdz 21.10.2013. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 21.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

  Pirmdienās: 10.00 – 19.00
  Otrdienās: 9.00 – 16.00
  Trešdienās: 9.00 – 16.00
  Ceturtdienās: 10.00 – 19.00
  Piektdienās: 9.00 – 14.00,

jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: apstadijumi@riga.lv ).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 206.kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra” pilnvarotās personas SIA „ADZ BIROJS” arhitekta Aivara Zavadska, tālr.67273211.

Aptaujas lapa
Publiskās apspriešanas planšete

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X