28 | 01 | 2020
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Rīgā, Zvejnieku Ielā 16 (62. grupa, 2049. grunts)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 06.01.2020. lēmumu Nr. 2., 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota 1 kļavas ø 35 cm ciršana.

Objekts – “Esošās mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas pārbūve un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Zvejnieku ielā 18”.
Adrese – Rīgā, Zvejnieku ielā 16 (62. grupa, 2049. grunts).
Koka ciršanas ierosinātājs – SIA “Zvejnieku 18”, zemes īpašnieks – SIA “E.L. Property”.

Saistībā ar esošās mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas pārbūvi un mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi Zvejnieku ielā 18 paredzēts cirst 1 kļavu ø 35 cm
Koku nepieciešams cirst, lai ierīkotu inženiertīklus un saistībā ar servitūta ierīkošanu, lai nodrošinātu piekļuvi zemesgabalam.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētais zemesgabals atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam zemesgabals atrodas “Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz) saskaņā ar saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.01.2020. līdz 10.02.2020. Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 10.02.2020. Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā:

Pirmdienās:                       9.00 – 19.00
Otrdienās:                          9.00 – 16.00
Trešdienās:                        9.00 – 16.00
Ceturtdienās:                    9.00 – 19.00
Piektdienās:                      8.00 – 14.00,

vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā http://pasvaldiba.riga.lv/ sadaļā e-pakalpojumi.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālr. 67012976, e-pasts: buvvalde@riga.lv).

Iepazīties ar koka ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koka ciršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Rīgā, Amatu ielā 4, 320. kab. apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, tālr. 67012976, Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv vai pie koka ciršanas ierosinātāja SIA “Zvejnieku 18” pilnvarotās personas Rīgā, Kalēju ielā 8 kontaktpersona Uģis Zābers, tālr. 29250655.

Planšete
Aptaujas lapa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X