26 | 02 | 2021
A+
A-

Paziņojums par publisko apspriešanu saistībā ar attīstības ieceri zemes vienībā Pildas ielā 35, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 118 0097)

Lai noskaidrotu apkārtējo iedzīvotāju viedokli par attīstības ieceri zemes vienībā Pildas ielā 35, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 118 0097; turpmāk – Zemesgabala attīstības iecere), kā arī izlemtu jautājumu par detālplānojuma piemērošanu vai nepiemērošanu, Rīgas pilsētas būvvalde 19.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-21-1495-ap “Par atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu detālplānojuma zemes vienībai Pildas ielā 35, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 118 0097) izstrādes uzsākšanai” (turpmāk – Lēmums).

Zemesgabala attīstības ieceres mērķis – attīstīt Zemesgabalā autoservisa uzņēmuma (riepu servisa) apbūvi.
Zemesgabala attīstības ieceres ierosinātājs – Inna Samuilika.

Ar Lēmumu Zemesgabala attīstības ieceres publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 01.03.2021. līdz 29.03.2021. (ieskaitot).

Ar Zemesgabala attīstības ieceri no 01.03.2021. līdz 29.03.2021. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. interneta mājaslapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”.

Aptaujas anketas par Zemesgabala attīstības ieceri līdz 29.03.2021. (ieskaitot) iesniedzamas:

  1. elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām”-“sabiedrības līdzdalība”;
  2. sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā;
  3. jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800).

Papildu informāciju var saņemt attālināti pie Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas Olgas Borisevičas, tālrunis 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv.

Lēmums
Aptaujas anketa
Zemesgabala attīstības ieceres priekšlikums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X