13 | 04 | 2021
A+
A-

Paziņojums par apbūves koncepcijas „Daudzstāvu dzīvojamās ēkas Zemaišu ielā 3, Rīgā” nodošanu publiskai apspriešanai

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 03.12.2020. vēstulē Nr. BV-20-26992-nd sniegto vērtējumu, būvniecības ierosinātājs SIA “YIT LATVIJA” nodod publiskai apspriešanai apbūves koncepciju „Daudzstāvu dzīvojamās ēkas Zemaišu ielā 3, Rīgā”, zemesgabala kadastra apzīmējums 0100 056 0092 (turpmāk – Apbūves koncepcija).

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS

Izskatot Apbūves koncepciju Rīgas pilsētas būvvaldes padomes 25.11.2020. sēdē un, izvērtējot Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.11.2020. sēdes protokola izrakstā Nr. 48 norādīto, tika pieņemts lēmums – konceptuāli atbalstīt Apbūves koncepciju tālākai izstrādei zemesgabala attīstībai ar nosacījumu koriģēt ieceri saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 41.4. apakšpunktā norādīto, lai nebūtu jāpiemēro detālplānojuma izstrāde, un publiski to apspriest, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli un apzinātu ar detālplānojuma izstrādes un īstenošanas procesu risināmus problemātiskos jautājumus, ko risināt tālākā projektēšanas gaitā.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

SIA “YIT LATVIJA”
Reģ. nr. 40003377087
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
Kontaktpersona: Sergejs Sergejevs, tālr.nr.: 67606900

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “Arhitektu birojs ARTEKS”
Reģ. nr. 43603023763
Kr. Barona iela 59/61, Rīga, LV-1001
Projektētāja sertifikāta nr.: 1-00816
Kontaktpersona: Ģirts Kilēvics, tālr.nr.: 29256685

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 14.04.2021. līdz 12.05.2021.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumā noteiktajiem principiem sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšanai, būvniecības ieceres publiskā apspriešana rīkojama attālināti, tādēļ būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 29.04.2021. plkst. 16.00 videokonferenču platformā MS Teams.
Lai pieteiktos dalībai prezentācijā, līdz 29.04.2021. plkst. 15.00 jānosūta pieteikums uz e-pasta adresi sergejs.sergejevs@yit.lv, tēmā norādot “Publiskās apspriešanas prezentācija Zemaišu ielā 3”, norādot vārdu un uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums uz prezentāciju.

Iepazīties ar materiāliem par būvniecības ieceri līdz 12.05.2021. iespējams:

  1. Rīgas pilsētas būvvaldes portālā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  2. Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  3. Būvniecības ieceres teritorijā Zemaišu ielā 3, Rīgā (izvietota būvtāfele);
  4. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā (skatlogā izvietota planšete).

Atsauksmes līdz 12.05.2021. iespējams iesniegt:

  1. Elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  2. Sūtot pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai atstājot dokumentu skapī Dokumentu saņemšanas telpā;
  3. Jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālr. 80000800) aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm.

Aptaujas anketa
Planšete nr. 1
Planšete nr. 2
Būvvaldes vēstule par publiskas apspriešanas uzsākšanu

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X