A+
A-

Lejupielādējamie faili

Pirms lejupielādē, iepazīsties ar šo informāciju

Informējam, ka Rīgas pilsētas ģerboni ar vairoga turētājiem, Rīgas pilsētas ģerboni un Rīgas pilsētas mazo ģerboni zīmogos, veidlapās un vizītkartēs lieto tikai Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes, institūcijas, struktūrvienības un pašvaldības kapitālsabiedrības.

Rīgas pilsētas ģerboni ar vairoga turētājiem bez Simbolikas komisijas atļaujas atļauts lietot to pasākumu plakātos, izdevumos, reklāmās un pasākumos:

1. kurus finansiāli atbalstījusi Rīgas pilsētas pašvaldība;

2. kurus organizējusi Rīgas pilsētas pašvaldība;

3. kuru organizatoriem ar Rīgas pilsētas pašvaldību noslēgts sadarbības līgums.

Visos citos gadījumos pilsētas ģerboņu izmantošanai ir jāsaņem Simbolikas komisijas atļauja.

Pret Rīgas pilsētas simboliku ir jāizrāda īpaša attieksme un cieņa, aizliegta tās zaimošana vai cita veida necieņas izrādīšana.

Rīgas domes 03.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 181 „Par Rīgas pilsētas simboliku”: https://likumi.lv/doc.php?id=250403

Rīgas pilsētas ģerbonis ar vairoga turētājiem Rīgas pilsētas ģerbonis Rīgas pilsētas mazais ģerbonis

Kopš 2015. gada viens no Simbolikas komisijas mērķiem ir Rīgas vēsturiskās simbolikas – Rīgas karoga un Rīgas pilsētas ģerboņa – popularizēšana pilsētvidē. Projekta mērķis ir popularizēt Rīgas pilsētas ģerboni un karogu, kā arī informēt pilsētas iedzīvotājus un viesus par Rīgas pilsētas ģerboņa un karoga izcelsmi un vēsturi.

Projekta ietvaros Rīgas pilsētas būvvalde sabiedriskā transporta pieturvietās izvietoja aptuveni 200 speciāli izgatavotas lielformāta afišas. Projekts izraisīja lielu pilsētas iedzīvotāju interesi, iedzīvotāji izteica pateicību par iespēju apskatīt šādu informāciju pilsētvidē un interesējās par vēsturiskās informācijas materiāla apskates iespējām arī turpmāk.

Projekts radīja atgriezenisko saiti, jo iedzīvotāji vērsās Būvvaldē ar pateicību par ieguldīto darbu un interesējās par vēsturiskā materiāla turpmāko nākotni pēc projekta beigām un iespējām to apskatīt arī nākotnē. Interesi izrādīja arī vēstures skolotāji, kas vēlējās izmantot materiālus vēstures stundās. Projekta izveidē tika piesaistīti dažādu jomu profesionāļi – vēsturnieki, valodnieki, fotogrāfi, mākslinieki.

Drukas materiāli nodoti RD Izglītības, kultūras un sporta departamentam informācijas popularizēšanai Rīgas izglītības iestādēs un bibliotēkās.

Arī turpmāk Simbolikas komisija nodarbosies ar pilsētas simbolu atpazīstamības un popularizēšanas jautājumiem, lai pilsētas iedzīvotājiem sniegtu saistošu un izzinošu informāciju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X