A+
A-

Tiesiska lodžiju un balkonu iestiklošana Rīgas administratīvajā teritorijā

Būvniecības kārtību Rīgā nosaka Būvniecības likums (turpmāk – BL), Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – VBN), Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – ĒBN), Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN), kā arī citi normatīvie akti.

Normatīvo aktu regulējuma prasības attiecībā uz lodžijas iestiklošanu nosaka sekojošo:

1. Ja daudzstāvu daudzdzīvokļu namā plānots aizstiklot lodžijas, neveicot citus fasādes būvdarbus (t.i., bez pievienošanas dzīvoklim):

Būvvaldē jāiesniedz Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā pieņemts kopīpašnieku vairākuma lēmums (rakstiska piekrišana) un sertificēta speciālista izstrādāta ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice ar skaidrojošu aprakstu (ĒBN 42. punkts).

Papildus Būvvalde informē:

 • dokumentus (izņemot iesniegumu) izstrādā trijos oriģinālos eksemplāros (ĒBN 20. punkts).

 • dokumentāciju izstrādā atbilstošās būvprojektēšanas jomas būvspeciālisti (ĒBN 11. punkts) – personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās (BL 13. pants pirmā daļa).

 • iesniegumam pievieno: īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinošus dokumentus; būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona (ĒBN 8. punkts).

 • visas ēkas fasādes lodžiju aizstiklošanas skice būvvaldē saskaņošanai jāiesniedz neatkarīgi no tā, vai šajā dzīvojamajā mājā kāda lodžija jau ir iestiklota ar individuālu projektu.

 • Būvvaldē saskaņotā skice būs turpmākā vadlīnija attiecīgās dzīvojamās mājas lodžiju aizstiklošanas risinājumiem, proti, ikvienam, kas konkrētajā dzīvojamajā mājā vēlēsies aizstiklot lodžiju, jāvēršas pie ēkas pārvaldnieka, kura rīcībā jābūt vienam skices eksemplāram, un jāvadās no būvvaldē saskaņotās skices, realizējot saskaņotajā skicē izvēlētos risinājumus, piemēram, logu dalījumu, krāsu, materiālu u.tml..

 • Šāda skice būvvaldē jāsaskaņo tikai vienreiz, un katrs dzīvokļa īpašnieks lodžiju aizstiklošanu var realizēt sev vēlamā laikā. Cita būvniecības ieceres dokumentācija (ēkas fasādes apliecinājuma karte vai cita projekta dokumentācija) nav nepieciešami, ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

P.S. Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 8. pantam Dzīvojamās mājas fasādes lodžiju aizstiklojuma skicei ir jāatrodas mājas lietas sastāvā (kā ēkas projekta dokumentācijai), kam savukārt jāatrodas pie dzīvojamās mājas īpašnieka, bet, ja mājai ir vairāki īpašnieki, — pie pārvaldnieka, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi.

2. Ja daudzstāvu daudzdzīvokļu nama īpašnieki nespēj vienoties par vienotas fasādes lodžiju aizstiklojuma skices izstrādāšanu un saskaņošanu Būvvaldē vai/ un vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta ēkā, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, vai ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā*:

Atbilstoši ĒBN 36. 1.-8. punktiem, ierosinot pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu, būvvaldē iesniedz:

 • Aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļu, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.

 • Aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršota fasādes atjaunošana.

 • Skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu.

 • Fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi).

 • Galvenos konstruktīvos mezglus.

 • Darbu organizēšanas projektu.

 • Saskaņojumu ar ēkas īpašnieku.

 • Citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti.

 • Fotofiksācijas, kas atspoguļo ēkas fasādi reālajā situācijā.

 • *Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju (ĒBN 37. 1. apakšpunkts).

Papildus Būvvalde informē:

 • Izstrādājot ēkas fasādes atjaunošanas apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu, fasādes vizuālajam risinājumam (logu dalījumam, krāsai, materiāliem u.tml.) jāatbilst konkrētās ēkas tam lodžiju risinājumam, kas iepriekš Būvvaldē saskaņots.

 • Ja ēkā lodžijas ir iestiklotas patvaļīgi, un neviens no realizētajiem risinājumiem iepriekš nav saskaņots Būvvaldē, ieceres ierosinātājs, respektējot ēkas arhitektūru (BL 4. pants 1. daļa), izvēlas sev piemērotāko vizuālo risinājumu (logu dalījumu, krāsu, materiālus u.tml.), kas pēcāk būs jāievēro arī pārējiem ēkas iedzīvotājiem.

3. Lodžijas iestiklošana, pievienojot to dzīvoklim

Lodžijas iestiklošana, pievienojot to dzīvoklim, ir uzskatāma par ēkas daļas pārbūvi atbilstoši BL 1. panta 9. punktam.

Atbilstoši ĒBN 31. punktam šādas būvniecības ieceres realizācijai Būvvaldē iesniedz:

 • Būvatļaujas pieprasījums – veidlapa “Būvniecības iesniegums”.

 • Īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti.

 • Būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja ieceres dokumentācijas iesniedzējam nav īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību.

 • Projekts minimālā sastāvā, kurš sastāv no skaidrojoša apraksta, grafiskiem dokumentiem, kuros parādītas izmaiņas ēkas fasādē un dzīvokļa plānojumā, raksturīgiem griezumiem.

 • Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.

 • Kadastrālas uzmērīšanas lieta.

 • Saskaņojumiem ar ēkas kopīpašnieku vairākuma (50%+1).

 • Citiem dokumentiem, ja to nosaka normatīvie akti.

Papildus Būvvalde informē:

 • Izstrādājot Lodžijas iestiklošanas ar pievienošanu dzīvoklim būvprojektu, fasādes vizuālajam risinājumam (logu dalījumam, krāsai, materiāliem u.tml.) jāatbilst konkrētās ēkas tam lodžiju vizuālajam risinājumam, kas iepriekš Būvvaldē saskaņots.

 • Ja ēkā lodžijas ir iestiklotas patvaļīgi, un neviens no realizētajiem risinājumiem iepriekš nav saskaņots Būvvaldē, ieceres ierosinātājs, respektējot ēkas arhitektūru (BL 4. pants 1. daļa), izvēlas sev piemērotāko risinājumu (logu dalījumu, krāsu, materiālus u.tml.), kas pēcāk būs jāievēro arī pārējiem ēkas iedzīvotājiem.

Normatīvo aktu regulējuma prasības attiecībā uz Balkonu (arī terašu) iestiklošanu

Atsevišķu balkonu iestiklošanu esošais būvniecības regulējums neparedz, t.i., atsevišķa balkona vai balkonu iestiklošana ēkas fragmentam nav iespējama un pieļaujama.

Atbilstoši BL 1. panta 9. punktam balkonu iestiklošana uzskatāma par ēkas pārbūvi un būvniecības ieceres realizācija veicama ĒBN 31. punktā noteiktā kārtībā (analogi 3. punktā norādītai ,,Lodžijas iestiklošana, pievienojot to dzīvoklim”’). Ja būvniecības iecerē paredzēta atsevišķas dzīvojamā nama daļas pārbūve, kas būtiski ietekmē visas ēkas ārējo izskatu (ko veido tās elementi: arhitektoniskās detaļas, to proporcijas, salikums, izvietojums fasādes plaknē, materiāls, krāsa u.c.), izstrādājams būvprojekts visas ēkas pārbūvei un būvniecība vienlaicīgi jārealizē visai ēkai.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X