Veidlapas

Atgādinām par iespēju un aicinām iesniegt nepieciešamo dokumentāciju elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.
 • Zemes ierīcība
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana
  Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādi (nekustamā īpašuma veidošana) (Veidlapa Nr. BV_119)
  Lēmuma par blakus esošu zemes vienību apvienošanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu izsniegšana
  Iesniegums blakus esošu zemes vienību apvienošanai, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (Veidlapa Nr. BV_137)
  Zemes ierīcības projekta apstiprināšana
  Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai un adreses piešķiršanai jaunizveidotajām zemes vienībām (Veidlapa Nr. BV_110)
 • Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par ēkām, kas atzītas par kultūrvēsturisko vērtību veidojošu apbūvi ar autentisku apbūves fronti
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšanai par ēkām, kas atrodas Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un tā aizsardzības zonā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 395.punktā, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām
  Pieteikums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus saņemšanai par daudzdzīvokļu ēkām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana pēc to nodošanas ekspluatācijā
 • Adreses
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Lēmuma par jaunas adreses piešķiršanu zemes vienībai/ēkai/telpu grupai izsniegšana
  Ielu nosaukumu un ēku adrešu zīmju izvietojuma saskaņošana (Veidlapa Nr. BV_123)
  Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana zemes vienībai / ēkai (Veidlapa Nr. BV_143)
  Adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana telpu grupai (Veidlapa Nr. BV_144)
  Izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšana
  Iesniegums izsniegt izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi (Veidlapa Nr. BV_147)
 • Afišu izvietošana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Afišu izvietošana
  Iesniegums afišu izvietošanai (Veidlapa Nr. BV_142)
 • Ārpus meža augošu koku ciršana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana
  Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us (Veidlapa Nr. BV_129)
Būvniecība
 • Publiskās apspriešanas
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Būvniecības ieceres publiskā apspriešana
  Iesniegums būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālu saskaņošanai (Veidlapa Nr. BV_159)
  Detālpānojuma projekta publiskā apspriešana
  Iesniegums par detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu (Veidlapa Nr. BV_157)
 • Būvprojekti
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Iesniegums par atzīmes veikšanu
  Iesniegums par atzīmes veikšanu (Veidlapa Nr. BV_164)
  Iesniegums (elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta izskatīšanai)
  Iesniegums (elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta izskatīšanai) (Veidlapa Nr. BV_188)
  Inženierkomunikāciju trašu ierāde un reklāmas objektu novietnes piesaiste būvprojekta izstrādei
  Iesniegums inženierkomunikāciju trašu ierādei (Veidlapa Nr. BV_107)
  Pieteikums reklāmas objekta novietnes piesaistes ierādei (Veidlapa Nr. BV_118)
 • Būvēšana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Būvatļaujas pārreģistrācija
  Iesniegums par būvatļaujas pārreģistrāciju sakarā ar būvniecības procesa dalībnieku maiņu (Veidlapa Nr. BV_114)
  Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana
  Iesniegums par būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanu (Veidlapa Nr. BV_113)
  Citu institūciju izdoto būvatļauju reģistrācija
  Iesniegums (brīvā formā) (Veidlapa Nr. BV_104)
  Ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtēšana
  Iesniegums izvērtēt ģeodēzisko izpildmērījumu (Veidlapa Nr. BV_146)
  Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
  Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) (Veidlapa Nr. BV_108)
  Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana
  Iesniegums izziņas sagatavošanai par būves neesamību (Veidlapa Nr. BV_109)
  Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_103)
  Apliecinājums par ielas/ceļa vai to daļas gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par ielas/ceļa vai to daļas gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_116)
  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu
  Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu (Veidlapa Nr. BV_170)
  Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
  Apliecinājums par ēkas nojaukšanu (Veidlapa Nr. BV_171)
  Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_172)
  Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_173)
  Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
  Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa Nr. BV_174)
  Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
  Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu (Veidlapa Nr. BV_175)
 • Ēku vienkāršotie procesi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
  Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu). II daļa (Veidlapa Nr. BV_169
  Paskaidrojuma raksts (I grupas ēku būvniecībai)
  Paskaidrojuma raksts (I grupas būvēm). II daļa (Veidlapa Nr. BV_182)
  Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
  Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācijai). II daļa (Veidlapa Nr. 178)
  Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
  Paskaidrojuma raksts (būves konservācijai). II daļa (Veidlapa Nr. 177)
  Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II daļa
  Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II daļa (Veidlapa Nr. BV_181)
  Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
  Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai). II daļa (Veidlapa Nr. BV_179)
  Ēkas fasādes apliecinājuma karte
  Ēkas fasādes apliecinājuma karte. II daļa (Veidlapa Nr. BV_196)
  Iesniegums ielas/laukuma nosaukuma zīmes saņemšanai
  Iesniegums ielas/laukuma nosaukuma zīmes saņemšanai (Veidlapa BV_197_v1
 • Inženierbūvju vienkāršotie procesi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Apliecinājuma karte ceļiem un ielām
  Apliecinājuma karte ceļiem un ielām. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa Nr. BV_115)
  Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām
  Paskaidrojuma raksts ceļiem un ielām. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa Nr. BV_117)
  Apliecinājuma karte inženierbūvēm
  Apliecinājuma karte inženierbūvēm. II daļa (Veidlapa Nr. BV_176)
  Paskaidrojuma raksts inženierbūvei
  Paskaidrojuma raksts inženierbūvei. II daļa (Veidlapa Nr. BV_183)
  Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
  Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai. II daļa (Veidlapa Nr. BV_180)
  Paskaidrojuma raksts energoapgādes būvei
  Paskaidrojuma raksts energoapgādes objektam. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa Nr. BV_112)
  Apliecinājuma karte energoapgādes būvei
  Apliecinājuma karte energoapgādes objektam. II daļa - Būvdarbu pabeigšana (Veidlapa Nr. BV_106))
 • Reklāmas un krāsu pases
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Ēku, būvju krāsojuma saskaņošana
  Krāsu pase (Veidlapa Nr. BV_141)
  Reklāmas/reklāmas objekta bez piesaistes zemei projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana
  Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa Nr. BV_154)
  Reklāmas/reklāmas objekta ar piesaistes zemei projekta saskaņošana un izvietošanas atļaujas izsniegšana
  Iesniegums par reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanu (Veidlapa Nr. BV_154)
 • Tirdzniecība un pasākumi
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises vietā
  Reklāmas projekta izskatīšanai vai reklāmas pases saņemšanai nepieciešamā informācija (Veidlapa Nr. BV_154)
  Ielu tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma saskaņošana
  Iesniegums (Veidlapa Nr. BV_160)
 • Arhīvs
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Iepazīšanās ar Arhīva materiāliem, kopiju izgatavošana un izsniegšana
  Iesniegums par iespēju iepazīties ar arhīva rīcībā esošajiem būvniecības dokumentiem (Veidlapa Nr. BV_126)
  Iesniegums par kopiju izgatavošanu no arhīva lietas (Veidlapa Nr. BV_130)
 • Teritorijas plānošana
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Detālpānojuma projekta publiskā apspriešana
  Iesniegums par detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu (Veidlapa Nr. BV_157)
  Detālplānojuma izstrādes uzsākšana un vadīšana
  Iesniegums detālplānojuma izstrādes uzsākšanai (Veidlapa Nr. BV_156)
  Iesniegums detālplānojuma projekta apstiprināšanai
  Iesniegums detālplānojuma projekta apstiprināšanai (Veidlapa Nr. BV_158)
 • Citas veidlapas
  Pakalpojums Veidlapas nosaukums Dokuments
  Gadījumos, kad nepieciešams sniegt papildus informāciju (iesniegt papildus dokumentus vai atsaukt iepriekš iesniegto dokumentu, sniegt paskaidrojumus u.tml., aicinām izmantot:
  Iesniegums (brīvā formā) (Veidlapa Nr. BV_104)
  Iesniegums par papildu dokumentiem (Veidlapa Nr. BV_105)
  Paskaidrojums administratīvā pārkāpuma lietā (Veidlapa Nr. BV_153)
  Iesniegums par lapu pievienošanu projektam (Veidlapa Nr. BV_148)
  Iesniegums par sējuma pievienošanu projektam (Veidlapa Nr. BV_149)
  Informācija par rakšanas darbu laiku pilsētā
  Paziņojums par atvērtu tranšeju (Veidlapa Nr. BV_145)
  Lietas apliecinājuma ieraksts
  Lietas apliecinājuma ieraksts (Veidlapa Nr. BV_131)
Fontu izmērs
Kontrasts