A+
A-

Zemes noma

Rīgas pilsētas būvvalde plāno organizēt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu daļu nomas tiesību izsoli.

Nomas tiesību izsolē tiks izsolītas nomas tiesības uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu daļām, katras zemesgabalu daļas aptuvenā platība būs, sākot no 2 m2  un to izmantošanas mērķis būs tīkla reklāmu objektu ar piesaisti zemei izvietošana. Pavisam kopā plānots iznomāt aptuveni 400 – 500 zemesgabalu daļas, kur varēs izvietot tīkla reklāmas objektus (skat. zemāk kartē aptuveno reklāmas objektu izvietojumu pa zonām, izsoles sākumcenu un tīkla reklāmas objektu izmērus). Kartē norādītā informācija var tikt aktualizēta un precizēta.

Tiks organizētas vairākas izsoles, katrā izsolot aptuveni 80-100 vienības. Neatkarīgs vērtētājs ir veicis visu zemesgabalu novērtējumu, iedalot tos zonējumā un nosakot katram zonējumam izsoles sākumcenu. Sākumcena nomas maksai gadā par 1 m2  noteikta (cenas norādītas bez PVN):

    1. zona – 408 EUR/m2
    2. zona – 240 EUR/m2
    3. zona – 120 EUR/m2
  1. zona – 84 EUR/m2.

Tiek plānots, ka divus gadus no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2023. būs pieļaujams izvietot reklāmas objektus, kuru parametri nepārsniedz Rīgas domes saistošajos noteikumos noteiktos izmērus (4,5m x 1,8 m), taču, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, kā arī respektējot apkārtesošo pilsētvidi un veidojot vienotu kopējo kompozīciju, sākot ar 01.01.2024. tiek noteiktas vienotas prasības reklāmas stendu dizainiem (skat. zemāk kartē).

Izsoles noteikumos iznomātājs noteiks pretendenta labticības izvērtēšanas kritērijus, ņemot vērā arī Ministru kabineta noteikumos noteiktos kritērijus:

  • nomas tiesību pretendents pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas nav labticīgi pildījis citā ar iznomātāju noslēgtā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus – tam ir bijuši vismaz trīs maksājumu kavējumi, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu, ja līgumā noteikts viena mēneša nomas maksas aprēķina periods, vai vienu maksājuma periodu, ja līgumā noteikts viena ceturkšņa nomas maksas aprēķina periods;
  • nomas tiesību pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.

Papildus iznomātājs vērtēs, vai ar izsoles pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis līgumu par nekustamā īpašuma lietošanu tāpēc, ka izsoles pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts cits ar iznomātāju  noslēgts līgums par nekustamā īpašuma lietošanu izsoles pretendenta rīcības dēļ.

Ar izsoles uzvarētāju līgums par zemesgabalu daļu nomu tiks noslēgts uz 10 gadiem bez iespējas to pagarināt.

Parādīt karti pilnā izmērā

Fontu izmērs
Kontrasts