A+
A-

Ziņo būvvaldei!

Ar šīs saziņas formas starpniecību iespējams paziņot Būvvaldei par jebkāda veida pārkāpumiem vai netaisnību jomās, kas aptver Būvvaldes kompetenci.

Forma garantē ziņotāja pilnīgu anonimitāti, līdz ar to atbildes uz iesūtīto informāciju netiks sniegtas. Būvvaldes speciālisti veiks saņemto ziņojumu apstrādi un nepieciešamības gadījumā īstenos visas darbības, lai pārkāpumu novērstu.

Forma nodrošina tikai tekstuālas informācijas iesūtīšanu. Ja formas izmantošanas laikā tiek novērotas funkcionālas nepilnības, lūdzam izvēlēties citu tīmekļa pārlūkprogrammu.
Fontu izmērs
Kontrasts